Ar-Ge Projesi Risk Yönetimi

Bir Ar-Ge projesini rutin mühendislik uygulamalarından uzaklaştıran en önemli kriter, bu çalışmaların içerdiği belirsizliklerdir. Bu belirsizlikler, projenin karmaşıklık düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle farklı disiplinlerden alt çalışmalar ya da uzmanlıklar içeren projelerdeki bu belirsizlik ve karmaşıklıklar projelerin süre, maliyet ve öngörülen performans kriterlerinde önemli sapmalar olmasına neden olabilmektedir. Nitekim yapılan araştırmalar, bu sapmaları doğrular niteliktedir.

Örneğin Bilgi İletişim Sektörü araştırmaları incelendiğinde; Garner Institue'un BT sektörü araştırmasına göre, BT projelerinin %74'ü başarısızlıkla tamamlanmakta ya da maliyet/zaman hedeflerini aşmaktadır. Projelerin %51'i bütçesini %200 oranında aşmakta ve ancak hedeflenen özelliklerinin %75'ini karşılayabilmektedir. Standish Group'un 2011 Tarihli araştırma raporuna göre ise; BT projelerinin %31'i daha tamamlanmadan iptal oluyorken, %52,7'si maliyetini %189 oranında aşmaktadır.

TURKTEK Teknoloji, işletmelerin Ar-Ge projelerindeki belirsizlikleri projenin henüz fikir aşamasında belirleyerek bu belirsizliklerin toplam risk faktörü üzerindeki etkileri doğrultusunda yöntem, kaynak ve çıktıya ilişkin performans planlamalarını gerçekleştirmektedir. Öngörü aşamasında belirlenmiş olan riskler, projenin ilerlemesi sürecinde elde edilen sonuçlara göre gerçeklenmektedir. Bu sayede çalışmaların öngörülen bütçe, maliyet ve performans düzeyinden minimum sapma ile gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı işletmelerin projeye yönelik ayırdıkları risk sermayesini azaltmak ve ürünün pazara mümkün olduğunca hızlı arzını sağlamaktır. Turktek Teknoloji bu çalışmaları, projenin belirsizlik düzeyinin yüksek olduğu alanlarda uzman araştırmacılar ile gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar projenin kapsamı ve büyüklüğü doğrultusunda bir komisyon tarafında da gerçekleştirilebilmektedir.

Ar-Ge projesi risk yönetimi çerçevesinde iki farklı kapsamda hizmet sunulabilmektedir. Bunlardan ilki; proje öngörüsü doğrultusunda hazırlanan ve bir üst rapor niteliği taşıyan ‘Proje Risk Analiz Raporu’dur. İkincisi ise proje sürecine yaygın olarak sunulan risk analizi ve yönetimi danışmanlığıdır.

Bu hizmetler bilgi teknolojileri, imalat teknolojileri, malzeme teknolojileri,  biyoteknoloji ve çevre teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren özel sektör işletmelerine, Ar-Ge merkezi yönetici şirketlerine ve araştırma enstitülerine sunulabilmektedir.