Patent Değerleme Nedir?

Patent Değerleme bir patentin oluşturduğu/oluşturabileceği parasal değerin tespiti işlemidir. Patentler teknik bir bilgiyi ticarileşebilir bir varlık haline dünüştürebilen varlıklardır.  Bugün ABD ‘de ilk 500 firmanın varlıklarına baktığımızda bunların %80’ini maddi olmayan duran varlıkların (patent, marka vb.) oluşturduğunu görebiliriz.  Türkiye’de ise maddi olmayan duran varlıkların ticari değerlerinin ölçümlenmesi ve resmi işlemlerde kullanılabilmesi yeni yeni gündeme gelmeye başlamıştır.

Bir patentin yarattığı veya yaratacağı değeri hesaplarken; buluşun hukuki durumu, pazar durumu ve teknolojik durumu, finansal  değerleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Patent değerlemesinde literatürde ve pratikte kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Bununla birlikte bir patentin değeri;  onu ne amaçla değerlendiğinden (değerleme amacı), değerleme yönteminden ve değerleme zamanından gibi etmenler  nedeniyle farklı sonuçlar verebilmektedir. Çünkü bir patentin değeri belirlenirken kullanılabilecek yöntem ve araçlar farklılık göstermekte olup her patent değeri için tek bir yöntem bulunmamaktadır.

Patentinizin veya teknolojik ürününüzün değerini etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Bunlar temel olarak; patentin değerlenme amacı (değerleme raporunun ne için kullanılacağı), patentin değerlenme zamanı,  patentin kullanım şekli, kalan hukuki koruma süresi ve patente ilişkin tekniğin faydalı ömrü bunlardan başlıcalarıdır.

Patent değerlemesi için ülkemizde henüz bir standart ve literatür tam anlamıyla oluşmuş değildir ancak buna yönelik çalışmalar devam etmektedir. Özellikle Almanya’da patent değerinin oluşturulmasına yönelik kullanılmakta olan standartlar bulunmaktadır. Turktek Teknoloji patentlerinizi değerlerken bu standartları kullanarak etik değerler çerçevesinde raporunu sunmaktadır.

Hazırlamakta olduğumuz patent değerleme raporları;

  •  TPE Nezdinde Patent Vekili (Patentin Hukuki Durumu)
  •  Patent Konusuna İlişkin Akademisyen/Akademisyenler (Patentin Teknik Durumu)
  •  Finansal Yönetim Alanından Akademisyen/ Akademisyenler (Patentin finansal boyutu,  finansal tablo, hesaplama ve senaryoların doğrulanması)
  •  Özel durumlarda Pazar araştırma şirketleri (Pazar Durumu)

Katkılarıyla hazırlanmakta ve doğrulanmakta olup raporlarımızda herbirinin ayrı ayrı onay ve imzaları yer almaktadır. Böylelikle raporlarınızın kullanımında geçerliliğinin maksimum seviyede artırılması hedeflenmiştir.